Ochrana osobních údajů

1. Úvod

Jsme společnost Benes Consulting Group s.r.o. Vaše soukromí je pro nás důležité a chceme zajistit, že se s Vašimi osobními údaji zachází s maximální péčí a bezpečností.

Tyto Zásady ochrany soukromí vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak je chráníme. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé Vaší návštěvě našeho webu. 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

2. Zpracování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány, používány či jinak zpracovávány mohou být následující typy osobních údajů: informace o vašem počítači, včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému; informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek, včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek.

3. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto Zásadách nebo na příslušných částech těchto webových stránek.

Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely: 

  • správu našich webových stránek a podnikání; 
  • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách, 
  • udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům; 
  • ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek; 

Vaše osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu, jako je marketingová komunikace nebo sdílení s třetími stranami, pokud nezískáme váš výslovný souhlas.

4. Zpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto Zásadách a důvodu zpřístupnění.

Vaše osobní údaje můžeme dále zpřístupnit: 

  • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona; 
  • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením; za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv; 
  • a jakékoliv osobě, o které bychom se důvodně domnívali, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit. 

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme zásadně Vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

5. Uchovávání osobních údajů

V této části Zásad jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů. 

V souladu se zásadou minimalizace zpracování osobních údajů, tyto Vámi zpřístupněné údaje prostřednictvím našich webových stránek uchováváme v co nejužším rozsahu a na dobu nutnou pro zajištění účelu jejich poskytnutí a zpracování dle těchto Zásad. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nebudou uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné. 

Bez ohledu na ostatní ustanovení této části Zásad si uchováme na přiměřenou dobu dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona; pokud bychom se domnívali, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv.

6. Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijali jsme všechna přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

7. Změny

Tyto Zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

8. Vaše práva

Můžete uplatnit právo, abychom Vám poskytli osobní údaje, které o Vás zpracováváme. Poskytování takovýchto informací může podléhat uhrazení poplatku a nutnosti předložit průkaz Vaší totožnosti. V rozsahu stanoveném zákonem nebo jiným závazným právním předpisem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout. 

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba Vaše osobní údaje, které zpracováváme, opravit nebo aktualizovat. Dále můžete dle GDPR uplatnit právo na výmaz osobních údajů, popřípadě právo na omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a podat stížnost u dozorového úřadu.

9. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

10. Soubory cookies

Tyto zásady jsou účinné od 1. 7. 2023.